.بحران مهاجرتی افغانها: شما نیازمند به دانستن چی بوده و چی باید بکنید

. آگاه باشید: با تغییرات زیادی که تقریبا روزانه اتفاق می افتد، دانستن اینکه چه کاری برای خود ویا خانواده تان باید انجام بدهید میتواند خیلی طاقت فرسا باشد. سازمان ریسیز اینجاست تا شما را کمک کند، ما تمام تلاش خود را میکنیم تا این صفحه انترنتی را با آخرین اطلاعات روز عیار سازیم

مسکن گزین شدن مهاجرتی که شامل:

سوشیل سیکورتی (کمک های طبی و بیمه طبی برای افراد دارای معلولیت)، کارت غذایی (فوتسمپ) ، بیمه رایگان ایالتی اپارتمان های رهاییشی تحت سبسایدی دولت، غذا، فرش و ظرف خانه ، ثبت نام مکتب و استفاده از وسایط نقلیه عامه میشود.