بحران مهاجرتی افغانها: شما نیازمند به دانستن چی بوده و چی باید بکنید.

See this page in English

دغه پانه په انگلیسی ژبه کی وگوری

این صفحه را به زبان انگلیسی مشاهده کنید

See this page in Pashto

دغه پانه په پشتو ژبه کی وگوری

این صفحه را به زبان پشتو مشاهده کنید


آگاه باشید: با تغییرات زیادی که تقریبا روزانه اتفاق می افتد، دانستن اینکه چه کاری برای خود ویا خانواده تان باید انجام بدهید میتواند خیلی طاقت فرسا باشد. سازمان ریسیز اینجاست تا شما را کمک کند، ما تمام تلاش خود را میکنیم تا این صفحه اینترنتی را با آخرین اطلاعات روز عیار سازیم. بمنظور آگاهی شما باید گفت که شاید شما در تلاش دریافت دو نوع مختلف کمک باشید:

مسکن گزین شدن مهاجرتی که شامل:

سوشیل سیکورتی (کمک های طبی و بیمه طبی برای افراد دارای معلولیت)، کارت غذایی (فوتسمپ) ، بیمه رایگان ایالتی اپارتمان های رهایشی تحت سبسایدی دولت، غذا، فرش و ظرف خانه ، ثبت نام مکتب و استفاده از وسایط نقلیه عامه میشود.

منابع قانونی که شامل:

کمک بمنظور کیس ویزه مهاجرت خاص SIV ، درخواستی ها برای اقامت، پناهنده گی، مشاوره های قانونی میشود.

اگر در تلاش دریافت کمک مسکن گزین شدن استید، لطفا با مسئول کیس (کیس ورکر) خود در تماس شوید اگر مسئول کیس (کیس ورکر) ندارید به صفحه اینترنتی ذیل مراجعه کنید:


https://www.acf.hhs.gov/orr/map/find-resources-and-contacts-your-state.

اگر شما نیازمند کمک قانونی استید، بهترین گزینه برای شما تماس با یک وکیل مهاجرتی و یا سازمان غیر انتفاعی که در شهر شما قابل دسترس باشد است، چند راهی که برای دریافت وکیل مهاجرت ویا سازمان غیر انتفاعی کمک مهاجرتی است قرار ذیل اند:

هرکسی را که انتخاب میکنید لطفا اطمینان حاصل کنید که وکیل شما لایسنس شده و تایید شده بوده و مدار اعتبار میباشد نه یک دفتر تایید اسناد عامه (نوتری). دفتر های نوتری دارنده اجازه نامه کاروبار وکلات نیستند، ونمیتوانند شما را در این راستا کمک کنند، برای معلومات بیشتر در ارتباط به دریافت کمک قانونی لطف نموده به صفحه اداره مهاجرت ایالات متحده امریکا USCIS به لینک Finding Legal Services مراجعه کنید.

سازمان غیر انتفاعی RAICES در حال حاضر تنها کمک قانونی را برای مشتریان برحال که دارنده کیس با این سازمان است و یا از قبل مشتری مهاجرت تازه مسکن شده و ارتباط با RAICES بوده اند.

اگر شما یک مشتری سازمان غیر انتفاعی RAICES بوده اید و یا استید، لطفا با دفتر محلی برای دریافت کمک قانونی به تماس شوید، برای دریافت معلومات و چگونه گی تماس با دفتر ما به لینک ذیل مراجعه کنید: locations page.

سوالاتی که دائم پرسیده میشوند

جدیدترین تحولات اوضاع افغانستان چگونه است؟

درحالیکه روند تخلیه توسط ایالات متحده توقف داده شده است، هنوز هم راپور های از کشورهای همسایه افغانستان در ارتباط به خدمات مهاجرین موجود است. هنوز هم فامیل های افغانها به ایالات متحده در اردوگاه های نظامی انتقال میشوند، و این روند همیش در حال تغییر است، اکثر آنها تحت شرایط مهاجرتی پرول ویا پروگرام ویزه خاص مهاجرتی به ایالات متحده انتقال میشوند. تا جایی که ما میدانیم فعلا در داخل افغانستان کمک خیلی اندک است، ما شنیده ایم که تعداد از فامیلهای افغان راه های خروج از افغانستان برای ترک این کشور پیدا کرده اند، در حالی که اینکار خیلی دشوار و خطرناک است، یگانه راه پیشبرد پروسه مهاجرت قانونی در خارج از افغانستان است و یا کشوریکه در آن سفارت و قونسلگری ایالات متحده در آن حضور دارند.

آیا کدام سازمان وجود دارد که ما در تماس با آنها بتوانیم افراد و فامیل ها را از افغانستان خارج بسازیم؟

در حال حاضر هیچ یک سازمان شناخته شده وجود ندارد که درحال کمک به فامیلها باشند که افغانستان را ترک کنند، اکثر راپور ها دال بر این اند که فامیل ها راه ها را به ترک افغانستان جستجو میکنند و از کشور دومی مطالبه کمک مهاجرتی را میکنند.

من برای افراد فامیل خود که در تلاش ترک کشور استند چی بگویم؟

زماینکه با دوستان و اقارب تان در این ارتباط صحبت میکنید، خود را مطمئن بسازید که مراحل پروسه خدمات را برای شان برای رسیدن به یک جای مسئون تشریح کنید و در ضمن ایشان را تشویق کنید که:

جای را مشخص کنید که با رفتن به آنجا این دوست ویا عضو فامیل تان می توانند حداقل برای مدت موقتی در امن باشند.

کسی را مشخص کنید که از آنجا برای تان از حال و احوال ایشان احوال داده بتواند

جای مصئون دومی را مشخص کنید که در صورت نامن شدن جای اولی ایشان به آنجا تغییر مکان داده بتوانند.

اگر این عضو فامیل شما هراس اینرا دارد که توسط طالبان شناسایی میشود برای شان توصیه کنید که معلومات مهم خویش را در گوشه از لباس و یا بدن خویش بنویسند مثل پشت آستین داخل جیب که بعضی این معلومات مهم برایشان در صورت نیاز قابل دسترس باشد بطور مثال نمبر رسید درخواست مهاجرتی خویش، کیس نمبر و غیره.

برای فامیل خود که در افغانستان استند و خواهان انتقال از میدان هوای کابل استند چی بگویم؟

انتقال از میدان هوای کابل دیگر قابل اجرا نمیباشد، به جواب سوال قبل مراجعه کنید.

پرول چیست؟

چندین نوع پرول موجود است. پرول یک راه اجازه داخل شدن به ایالات متحده را تحت یک دلیل مشخص برای یک مدت کوتاه میدهد. پرول میتواند برای دلایل مشخص مثل دلیل طبی و یا شرایط ناگوار یا ایمرجنسی میتواند درخواست شود. چندین راه درخواست پرول نیز وجود دارد. یک عضو فامیل، دپیارتمنت دولت ایالات متحده و یا (سناتور کانگرس) ایالتی میتواند درخواست پرول را بکند.

پرول بشر خواهانه چی است؟

پرول بشر خواهانه یک نوع از پرول است. دولت ایالات متحده تمام درخواست این پرول بشر خواهانه را تصویب نمیکند، در حقیقت تعداد از درخواست های پرول بشر خواهانه از فامیل های افغانستان رد شده اند چون برای این نوع پرولی ها اسناد حمله و تهدید های جانی معیار است.

معضل دیگر این است که برای تکمیل کردن پرول بشر خواهانه، یکی از مقتضیات آن مصاحبه (انترویو) با قونسلر میباشد که در حال حاضر در افغانستان امکان پذیر نیست. درخواستی پرول بشر خواهانه قابل ادامه در کشورهای است که در آن سفارت امریکا و یا قونسلگری ایالات متحده موجود باشد. اگر یک شخص بتواند به ایالات متحده بیاید با پرول بشر خواهانه، راه قانونی متعدد دیگر برایش موجود میباشد، این شخص مطمئنا در رابطه پرول بشر خواهانه خویش با یک وکیل مهاجرتی جهت اخذ مشوره به تماس شود .

اینجا معلومات مشخص در این موضوع را میتوانید دنبال کنید، این معلومات در صفحه معلوماتی اداره مهاجرت ایالات متحده امریکا در لینک ذیل دریافت میشود.

USCIS – Information for Afghans.

افغانهای پرولی که در حال حاضر در امریکا مصروف کار اند.

اگر شما یک افغان تحت شرایط مهاجرت مشروطه استید که اوراق افغان مهاجر مشروطه ( parole) را از جانب اداره موظف از حفاظت گمرکات و مرزهای امریکا در هنگام ورود به خاک ایالات متحده امریکا بدست آورده اید. مهاجرت مشروطه شما وابسته به یک سلسله شرایط خاص صحی است، اگر شما به مکان‌های دولتی مثل (کمپ های نظامی که در آنجا این خدمات صحی و واکسیناسیون برای مهاجرین مشروطه ارائه می‌شود) نرفتید، شما باید از دریافت این واکسینها برای برآورده کردن این معیار مهاجرتی در لینک: وضعیت واکسیناسیون افغانهای مهاجر مشروطه| USCIS تأییدی ارایه بدارید. Afghan Parolee Vaccination Status.

برای همه مهاجران مشروطه افغانی (افغانهای تحت شرایط پرول) که به دنبال کار هستند، اداره خدمات شهروندی و مهاجرتی ایالات متحده(USCIS) باید فورم I-765، درخواست مجوز کار شما را تأیید کند تا بتوانید به طور قانونی در ایالات متحده کار کنید.

چه کسی می تواند برای مجوز کار به عنوان یک مهاجر مشروطه افغان درخواست دهد؟

کسانی می توانند برای دریافت مجوز کار بر اساس افغانهای مهاجر مشروطه درخواست دهند اگر:

شما طبق قانون مهاجرت و ملیت که با شماره (INA) 212(d)(5) در تاریخ 30 جولای 2021 مسما شده ویا پس از آن، به دلایل فوری بشردوستانه یا دلایل منافع عمومی قابل توجه به ایالات متحده از افغانستان تحت شرایط پرول یا مهاجرت شرطی انتقال شده اید،که برای تأیید اینکه شما یک مهاجر مشروطه افغان یا پرول هستید، فورم I-94، پاسپورت، یا سایر اسناد مسافرتی خود را که باید دارای کود مهاجرت مشروط افغانی مانند «OAW» یا «OAR» باشد، را بررسی کنید.

درخواست برای اجازه کار اولیه (کارت IEA) برای فرستادن فورم I-765 مراحل زیر را تکمیل کنید: در بخش 1 دلیل برای درخواستی خانه 1.a که عبارت آن اجازه پذیرش کار ابتدايیه است را انتخاب کنید. در بخش 2 مواد نمبر 27 که معلومات در مورد کتگوری واجد شرایط بودن شما میباشد کود (c)(11) رابنوسید که این عدد کتگوری برای افغانهای پرول میباشد. برای معلومات بیشتر به لینگ https://www.uscis.gov/i-765. مراجعه کنید.

برای فامیل های افغان که برای کارت اجازه کار فورم خویش در درخواست میکنند فیس وجود ندارد هر عضو فامیل باید بطور جداگانه برای خویش فورم درخواستی را خانه پری کند، اداره مهاجرت و شهروندی ایالات متحده USCIS ممکن از شما حاضر شدن به یک انتریو ویا اخذ اثر انگشت (بایومتریک، عکس و شصت وامضأ ) بمنظور شناسایی شما ویا بخاطر جمع آوری معلومات بیشتر یک سلسله بررسی سابقه زنده گی (Background Check) بالای شما انجام دهند که این بررسی سوابق زنده گی مشتمل بر بررسی سوابق جرمی که توسط سازمان اف بی آی نگهداری میشود را قبل از گرفتن تصمیم درباره درخواست فورم I-765 برای اخذ کارت اجازه کار بالای شما انجام دهند. پس از دریافت و پذیرش درخواست شما، در صورت نیاز به شرکت در قرار ملاقات خدمات بیومتریک، کتباً به شما اطلاع خواهند داد. در این صورت، اطلاعیه ای که برای شما ارسال می کنند، اداره مهاجرت و شهروندی ایالات متحده USCIS مکان، تاریخ و زمان قرار ملاقات شما را در اختیار شما قرار می دهد. اگر در قرار ملاقات و بیومتریک خود شرکت نکنید، USCIS ممکن است درخواست شما را رد کند.

هنگامی که فورم I-765 شما تأیید شد، کارت اجازه کار شما (EAD) به آدرس شما از طریق پست برای شما ارسال می شود. برای اطمینان از تحویل به موقع و دقیق EAD خود، باید ظرف 10 روز از هر گونه تغییر در آدرس خود به اداره USCIS اطلاع دهید. (با پر کردن فرم AR-11، کارت تغییر آدرس بیگانه، به صورت آنلاین با استفاده از صفحه انترنتی زیر، USCIS را از تغییر آدرس مطلع کنید: https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do.

اطلاعات برای افغان هایی که به ایالات متحده نقل مکان کرده اند

اداره (USCIS) خدمات مهاجرتی را برای اتباع افغان و اعضای خانواده آنها که به ایالات متحده منتقل شده اند ارائه می کند که پس از ورود نیاز به پروسس مهاجرت بیشتری دارند. اتباع افغانستان و خانواده های آنها که به ایالات متحده نقل مکان کرده اند از گروه های متمایز تشکیل شده اند:

برای اتباع افغانی که به عنوان مقیم دائم قانونی (از جمله کسانی که ویزای مهاجرت خاص دارند)، به عنوان مقیم دائم مشروط با ویزای مهاجرت خاص وارد شده اند، یا پس از ورود به آنها وضعیت مهاجرت خاص اعطا شده است.

به نقل از اداره (USCIS)

اگر شما… بعدآ…

توسط اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده (CBP) به عنوان مقیم دائم قانونی در ایالات متحده پذیرفته شدند.

ما گرین کارت شما را به آدرسی که ثبت کرده اید پست می کنیم.

توسط اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده (CBP) به داخل ایالات متحده اجازه ورود داده شده اید و وضعیت مهاجرت ویژه (SQ) به شما اعطا شده. در فورم I-94 شما، ورودی/خروجی، با عبارت «کتگوری خاص مهاجرت (SQ/SI) پرول» مهر شده است.

پس از تکمیل نمودن فورم I-765، درخواست مجوز کار، در یک مرکز پذیرش دولتی ایالات متحده یا کمپها، ما فورم I-765 شما را مورد قضاوت قرار می دهیم و سند مجوز استخدام (EAD) شما را به آدرسی که ثبت شده است برای شما پست می کنیم.

اگر فورم I-485، درخواست ثبت اقامت دائم یا تنظیم وضعیت را تکمیل کرده باشید، در حالی که در پناهگاه امن هستید، ما فورم I-485 شما را در پناهگاه امن می پذیریم و آن را برای دریافت و قضاوت ارسال می کنیم.

اگر فورم I-485 را در پناهگاه امن تکمیل نکردید، به شما توصیه میکنیم فرم I-485 را در اسرع وقت برای درخواست اقامت دائم قانونی و دریافت گرین کارت تکمیل کنید. برای ارسال فورم I-485 باید یک آدرس ایالات متحده ارائه داشته باشید. اگر آدرس شما تغییر کرد، باید ظرف 10 روز با ارسال فورم AR-11، کارت تغییر آدرس بیگانه، آدرس جدید خود را به ما اطلاع دهید. سریعترین راه برای ارسال فرم AR-11 آنلاین است. اگر به دلیل بحران شما داخل امریکا بشکل تخلیه بشردوستانه با فورم I-360 تأیید شده، درخواست برای (Amerasian، Widower)، یا ویژه به ایالات متحده آزاد شده اید داخل شده اید، مجبور نیستید هزینه های تشکیل پرونده یا خدمات بیومتریک فورم I-485 را بپردازید. مهاجر، به عنوان یک افغان که توسط یا از طرف دولت ایالات متحده یا نیروی بین المللی کمک به امنیت (ISAF) در افغانستان استخدام شده است. دستورالعمل‌های ویژه برای کسانی که فورم I-485 را در این دسته تشکیل می‌دهند تطبیق می‌شود. دستورالعمل‌های گرین کارت برای یک افغانی که توسط یا از طرف دولت ایالات متحده استخدام شده است یا کارت سبز برای صفحات اینترنتی مترجم افغانی یا عراقی را مرور کنید.

به عنوان یک مقیم دائم قانونی مشروط با مهر CBP که شما را به عنوان کلاس پذیرش CQ1، CQ2 یا CQ3 (COA) می پذیرد، در ایالات متحده پذیرفته شده اید.

بعد از رسیدن به داخل خاک امریکا، باید یک معاینات طبی مهاجرتی را ظرف 30 روز پس از پذیرش انجام دهید تا شرایط اقامت دائم خود را حذف کنید.

اگر هنوز نیاز به تکمیل معاینات طبی مهاجرتی در ایالات متحده را دارید، یک داکتر جراح مدنی که قابل پذیرش اداره USCIS باشد باید معاینه را انجام دهد. هنگامی که معاینه طبعی مهاجرت کامل شد، داکتر جراح مدنی نتایج را در فورم I-693، گزارش معاینات طبی را درج جدول واکسیناسیون می کند. برای اطلاعات بیشتر در مورد معاینات طبی مهاجرت، به فورم I-693 و یافتن داکتر مهاجرتی به لینک داکترجراح مدنی. مراجعه کنید.

اگر شما معاینات طبی یا میدیکل چک آپ را (چه در خارج از ایالات متحده یا چه در داخل ایالات متحده) تکمیل کرده اید،شما باید شروط وضع شده بالای اقامت دایمی خود را برطرف سازید، اینکارا با یک ملاقات حضوری(اپاینتمت ) بمنظور ارسال اسناد معاینات طبی خود به اداره USCIS با محل سکونت خویش با شماره های USCIS 800-375-5283 (TTY 800-767-1833)

، دوشنبه تا جمعه باز ساعت 8 صبح تا 8 بعد از ظهر وقت شرقی ایالات متحده بتماس شوید. در ملاقات حضوری(اپاینتمت ) بعد از ارائه اسناد معاینات طبی شما، که ما بررسی و ارزیابی می کنیم که آیا اسناد شما با درنظرداشت نتایج صحی شما آیا قابل قبول است ویا خیر. اگر بر اساس دلایل مربوط به صحت شما تشخیص دهیم که شما اسناد شما قابل قبول است، شروط وضع شده بالای اقامت دائم شما را حذف خواهیم کرد. اگر بر اساس دلایل مربوط به سلامت تشخیص دهیم که شما غیرقابل پذیرش هستید، ممکن است با پر کردن فورم I-601، درخواست برای چشم پوشی از دلایل عدم پذیرش، واجد شرایط دریافت معافیت از عدم پذیرش شوید. پس از حذف شرایط اقامت دائم شما یا گرین کارت شما را به آدرسی که ثبت شده است پست می کنیم. اگر آدرس شما تغییر کرد، برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تغییر آدرس خود به ویب سایت USCIS، بخش Change of Address را در زیر ببینید.

برای اتباع افغان که برای ویزای مهاجرتی خاص (SIV) درخواست می کنند.

اگر شما….
توسط اداره محافظت گمرکات و سرحدات CBP به ایالات متحده اجازه ورد دریافت کرده اید منحیث پرول

بعدآ ….

به شرایط پرول خود که هنگام ورود به ایالات متحده برای شما ارائه شده است، مراجعه کنید.

پس از تکمیل فورم I-765، درخواست کارت اجازه کار، در یک مرکز مورد قبول فدرال مانند مرکز پذیرش دولت ایالات متحده یا تأسیسات نظامی، ما فورم I-765 شما را مورد قضاوت و بررسی قرار می دهیم و کارت اجازه کار شما را به آدرسی که در زمان تکمیل نمودن فورم شما ثبت شده است برای شما روان می کنیم.

اگر یکی از اعضای خانواده شما واجد شرایط ارسال فورم I-130، درخواست برای خویشاوندان بیگانه، برای شما است، ممکن است بتوانید همزمان با درخواست خانواده، برای گرین کارت با فورم I-485 درخواست دهید، یا زمانی که درخواستی هنوز نزد USCIS در حال بررسی است. برای اطلاعات بیشتر، به صفحه وب فورم I-485 ما مراجعه کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دسته بندی های مختلف که ممکن است واجد شرایط مهاجرت باشید، به صفحه وب Green Card Eligibility Categories ما مراجعه کنید. برای اطلاعات در مورد درخواست وضعیت مهاجرت ویژه، پناهندگی و گزینه های دیگر به زیر مراجعه کنید. https://www.uscis.gov/green-card-for-an-afghan-employed-behalf-us-government

برای مشاهده سایر گزینه های مهاجرتی که ممکن است در دسترس شما باشد، از صفحه Explore My Options استفاده کنید. https://www.uscis.gov/forms/explore-my-options


برای اتباع افغانستان که هیچ کدام درخواست پناهنده گی قبلی نداشته اند یا در حال پراسس ندارند.

اگر شما…
توسط پولیس سرحدی ایالات متحده (CBP) به داخل ایالات متحده پرول شده اید

بعدا…

به شرایط تعیین شده پرول خود مراجعه کنید که در زمان داخل شدن به ایالات متحده برای تان تهیه دیده است.

بعد از تکمیل نمودن فورم I-765 برای کارت اجازه کار در یکی از تاسیسات دولتی که قابل تایید فدرال میباشد مثل مرکز پذیرش دولتی و یا تاسیسات نظامی اداره مهاجرت و شهروندی ایالات متحده بالای فورم درخواستی شما غور و بررسی کرده بعد تصمیم اخذ میکند. بعدا کارت اجازه کار شما را به آدرس که شما این اداره کرده اید فرستاده خواهد شد

اگر شما عضو فامیل دارید که واجد شرایط به درخواست فورم I-130 برای اقارب باشد برای شما، شما میتوانید برای اخذ گرین کارت فورم I-485 به اساس پایه فامیلی ویا درحالیکه فورم شان هنوز هم در حالت پراسس است درخواست کنید.

برای معلومات بیشتر به صفحه متناوب فورم I-485 مراجعه کنید. همچنان بمنظور معلومات درباره واجد شرایط بودن گرین کارت و کتگوری های آن به آن صفحه مراجعه کنید. که به کدام کتگوری میتوانید واجد شرایط مهاجرت قانونی باشید.

برای معلومات بیشتر به لینک ذیل مراجعه کنید: https://www.uscis.gov/forms/explore-my-options که میتوانید ببیند برای کدام یک راه مهاجرتی شما واجد شرایط استید.


ویزه خاص مهاجرت (SIV)

قانون حفاظت از متحدان افغانستان در سال 2009، بخش 602 (ب)، یک دسته بندی مهاجرت خاص را برای افغان هایی ایجاد کرد که توسط یا به نمایندگی از دولت ایالات متحده در افغانستان بین 7 اکتبر 2001 تا 31 دسامبر 2023 با ایالات متحده ویا نیروهای امریکایی کار کرده بودند. حداقل یک سال این افراد کار کرده بوده باشند و همچنین باید یک تهدید جدی مداوم را در نتیجه کار خود با این نیروها تجربه کرده باشند و یا در حال تجربه آن باشند.

اداره USCIS در حال تسریع روند درخواست های SIV در حال انتظار برای ذینفعان افغان است. برای دریافت گرین کارت به عنوان یک افغان که توسط یا از طرف دولت ایالات متحده به کار گرفته شده است، خواه در داخل یا خارج از ایالات متحده زندگی می کنید، ابتدا باید فرم I-360، درخواست برای Amerasian، Widow(er)، یا مهاجرت خاص را ارسال کنید. برای اطلاعات بیشتر، به این https://www.uscis.gov/i-360. لینک مراجعه کنید:

اگر در خارج از ایالات متحده زندگی می کنید و USCIS فورم I-360 شما را تأیید کرد، USCIS درخواست تأیید شده را برای پراسس بیشتر به قونسلگری خویش به ویزه مهاجرت خاص به وزارت امور خارجه ارسال می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دریافت ویزه مهاجرتی خاص خارج از کشور، به صفحه پراسس قونسلر مراجعه کنید: https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/consular-processing.

اگر در داخل ایالات متحده زندگی می‌کنید و USCIS فرم I-360 شما را تأیید می‌کند، اما شما با ویزه مهاجرتی خاص وارد ایالات متحده نشده‌اید، باید فرم I-485، درخواست ثبت اقامت دائم (اخذ گرین کارت )، یا تنظیم وضعیت را برای دریافت گرین ثبت کنید. کارت از طریق تنظیم وضعیت را باید خانه پری و ارسال دارید.

پناهنده گی اسایلم

این افراد در ایالات متحده بدون توجه به ملیت یا وضعیت فعلی مهاجرت می توانند درخواست پناهندگی دهند. اگر به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید یا ترس از آزار و اذیت آینده دارید، ممکن است واجد شرایط پناهندگی اسایلم باشید. برای اطلاعات بیشتر در مورد پناهندگی، به صفحه وب دریافت پناهندگی در ایالات متحده مراجعه کنید: https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/asylum/obtaining-asylum-in-the-united-states

بخش 13 ( سکشن سیزده) اقامت بخاطر دیپلوماتان

اگر شما شهروند امریکا نیستید که به عنوان غیر مهاجر تحت ویزه ( A-1، A-2، G-1 یا G-2 ) به قسم دیپلومات وارد ایالات متحده شده اید، اگر نتوانسته اید A-1 خود را حفظ کنید، ممکن است واجد شرایط دریافت گرین کارت طبق بخش 13 باشید، وضعیت غیر مهاجرتی A-2، G-1 یا G-2، که وظایف شما دیپلماتیک یا نیمه دیپلماتیک بود، و می توانید دلایل قانع کننده ای را نشان دهید که چرا نمی توانید به کشوری که توسط دولتی که شما را به عنوان دیپلمات تایید کرده است بروید، اگر تغییر وضعیت شما به دریافت گرین به سود منافع ملی باشد، شاید شما واجد شرایط سکشن 13 باشید.

و از الازمات دیگر این است که شما فردی با اخلاق وکرکتر خوب باشید، برای اقامت دائم قانونی در ایالات متحده قابل پذیرش باشید و پذیرش شما به عنوان یک مقیم دائم قانونی مغایر رفاه ملی، ثبات یا امنیت ایالات متحده نباشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بخش 13 و دستورالعمل های تشکیل پرونده ویژه برای اتباع افغان با وضعیت دیپلماتیک و یا نیمه دیپلماتیک، به صفحه وب بخش 13 مراجعه کنید: https://www.uscis.gov/green-card/green-card-eligibility/section-13-diplomat.

تغییر آدرس

اگر نیاز دارید آدرسی را که در پرونده خود در اداره USCIS دارید تغییر دهید، لطفاً با پر کردن فرم AR-11، کارت تغییر آدرس ، به صورت آنلاین با استفاده از صفحه وب تغییر آدرس این کار را انجام دهید: https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do.

روش فوق برای تغییر آدرس شما، آدرس موجوده در پرونده را در اداره USCIS برای همه درخواست‌های شما، فورم های درخواستی که شماره رسید را در فورم درج می‌کنید، به آدرس جدید تغییر میدهد. فقط زمانی که آدرس یا محل سکونت خود را که تغییر داده اید، آدرس خود را نیز در صفحه بالا به آدرس جدید تغییر دهید.

این بسیار مهم است که در درخواست تغییر آدرس خود شماره رسید را برای پرونده های معلق در USCIS درج کنید، بنابراین این اداره میتواند آدرس مرتبط با آن موارد را به روز کنند. و اسناد محرم شما را به آدرس موجود در دوسیه شما را به آدرس جدید تان پست کنند، بنابراین مهم است که شماره رسید را در همه اسنادهای در حال بررسی درج کنید. می توانید شماره رسید را در اعلامیه رسید (فرم I-797C) که پس از ثبت درخواست یا دادخواست خود دریافت کرده اید، بیابید. ما اعلامیه های دریافت را به آدرس ذکر شده در درخواست یا دادخواست ارسال می کنیم. اگر مشکل یا سوالی در مورد درخواست تغییر آدرس دارید، به [email protected] ایمیل کنید توجه: فقط در صورتی از این آدرس ایمیل استفاده کنید که تحت عملیات خوش آمدگویی متحدین وارد ایالات متحده شده اید، یا یک تبعه افغانستان هستید (یا یکی از اعضای خانواده دارید که) تبعه افغانستان در خارج از ایالات متحده است و درخواست یا درخواستی در انتظار در اداره USCIS دارد.

درخواست های خانوادگی

شهروندان ایالات متحده و ساکنان دائمی قانونی ممکن است برای برخی از بستگان خود برای آمدن به ایالات متحده درخواست دهند. برای اطلاعات بیشتر، به صفحه کتگوری واجد شرایط بودن گرین کارت مراجعه کنید: https://www.uscis.gov/green-card/green-card-eligibility-categories

شما میتوانید واجد شرایط باشید که درخواست کنید اگر شما شخصی استید

یکی از نزدیک ترین فامیل شهروند که تابعیت ایالات متحده را دارد

همسر شخص که تابعیت امریکا را دارد استید.
اولاد زیر زن بیست یک سال شخص که تابعیت امریکا را دارد استید.
والدین یک شخص که سن قانونیش از 21 سال بالا است و تابعیت امریکا را دارد استید.

اقارب دیگر از یک شهروند که تابعیت ایالات متحده یا گرین کارت اقامت را دارد تحت کتگوری ارجعیت فامیلی

عضو فامیل یک شهروند دارنده تابعیت ایالات متحده استید بدین معنی که : دختر ویا پسر مجرد زیر سن 21 و یا بزرگتر
دختر ویا پسر عروسی شده یک شهروند تابعیت دار ایالات متحده استید.
برادر و خواهر یا شهروند تابعیت دار ایالت متحده که حد اقل باید 21 ساله باشید.
عضو فامیل یک شهروند دارای اقامت دائمی استید:
همسر قانونی یک شهروند دارای اقامت دائمی استید
اولاد زیر سن 21 سال و مجرد شهروند دارای اقامت دائمی استید.
اولاد مجرد چی دختر ویا پسر از بیست یک سال بالاتر استید.

نامزد ویا اولاد نامزد یک شهروند دارای تابعیت ایالات متحده استید.

شخصی که منحیث نامزد رسمی شهروند دارای تابعیت امریکا استید که (K1 غیر مهاجر) نامیده شده است.
شخصی که منحیث اولاد نامزد رسمی شهروند دارای تابعیت امریکا استید که (K2 غیر مهاجر) نامیده شده است.

بیوه یک شهروند دارای تابعیت امریکا استید

بیوه و یا زن مرده یک شهروند که تابعیت امریکا را دارد هستید که شما با آن فرد چه مرد وچه زن ازدواج قانونی داشتید قبل از مرگ شان.

(ویوا) VAWA خود درخواست کننده قربانی خیانت و یا خشونت بوده باشید

همسر سوء استفاده شده شهروند دارای اقامت قانونی ایالات متحده استید
اولا سوء استفاده شده (طفل زیر سن 21 مجرد) یک شهروند دارای تابعیت امریکا و یا اقامت قانونی دائمی استید
والدین سوء استفاده شده شهروند دارای تابعیت ایالات متحده استید.


چگونه تصحیح املایی در کارت اجازه کار خویش یا EAD کارت را درخواست کنید

اگر کارت اجازه کار شما EAD معلومات اشتباه نام ویا عکس را در خود داشته باشد شما میتواند که به اداره USCIS معلومات ذیل را برای تصحیح بفرستید:

  • کارت اصلی که دارای اشتباه است
  • معلومات به جزئیات درباره اشتباه کارت (همانند اشتباه نام، تاریخ تولد و غیره)
  • اسناد موثق که دال به حمایت این ادعا شما باشد مثل کاپی پاسپورت یا تذکره و آدرس پستی (میل باکس )
  • خود را به آدرس ذیل بفرستید:

Send this information to:

U.S. Department of Homeland Security
Attn: OAW EAD Card Corrections
P.O. Box 648004
Lee’s Summit, MO 64002

برای درخواست کارت جدید ، نیازی به ارسال فورم جدید I-765، درخواست کارت اجازه کار یا پرداخت فیس ندارید. اگر خطایی که گزارش می‌کنید این است که عکس روی کارت شما نادرست است، ممکن است برای شما یک قرار ملاقات برای گرفتن عکس جدید در اداره محلی USCIS در شهر شما ارسال شود.

کارت شماره تامین اجتماعی (سوشیال سکیورتی)

برای یافتن وظیفه، دریافت مزایای سوشیال سکیورتی و دریافت سایر خدمات دولتی به شماره سوشیل سیکورتی نیاز دارید. اگر فورم I-765 را در یک کمپ نظامی تکمیل کرده‌اید، ما اطلاعاتی را به اداره تامین اجتماعی (SSA) فرستاده ایم تا آنها بتوانند یک شماره تامین اجتماعی به شما اختصاص دهند و یک کارت سوشیل سکیوریتی را به آدرس شما پست کنند. اکثر افرادی که فورم I-765 را در کمپ نظامی داخل خاک امریکا تکمیل کرده‌اند، نشانی ثبت سازمان مهاجرت بین المللی (IOM) در واشنگتن دی سی را دارند. IOM اقداماتی را برای ارائه اسناد مجوز استخدام و کارت های تامین اجتماعی انجام می دهد. اگر شماره سوشیل سکیورتی را در فورم I-765 خود درخواست نکرده اید و یا فورم I-765 را در پناهگاه امن (کمپ نظامی داخل خاک امریکا) تکمیل نکرده اید، می توانید پس از دریافت سند مجوز استخدام خود از USCIS با استفاده از دستورالعمل ها، برای شماره سوشیل سیکورتی (کارت سوشیل) درخواست دهید. در صفحه وب شماره و کارت تامین اجتماعی SSA مراجعه کنید: https://www.ssa.gov/ssnumber/

افغانهای پرولی وضعیت واکسین های شان و معاینات طبی که بنام مدیکال چک آپ مسمی است

اگر شما یک افغان تحت شرایط مهاجرت مشروطه استید که اوراق افغان مهاجر مشروطه ( parole) را از جانب اداره موظف از حفاظت گمرکات و مرزهای امریکا در هنگام ورود به خاک ایالات متحده امریکا بدست آورده اید. مهاجرت مشروطه شما وابسته به یک سلسله شرایط خاص صحی است، اگر شما به مکان‌های دولتی مثل (کمپ های نظامی که در آنجا این خدمات صحی و واکسیناسیون برای مهاجرین مشروطه ارائه می‌شود) نرفتید، شما باید این واکسین ها را دریافت کنید مرکز کنترول امراض ساری ایالات متحده امریکا لست باید از دریافت این واکسینها در ایالتها مراکز صحی در صفحه رسمی اینترنتی خود دارند و شما بعد از دریافت این واکسین ها برای برآورده کردن این معیار مهاجرتی در لینک: وضعیت واکسیناسیون افغانهای مهاجر مشروطه| USCIS تأییدی ارایه بدارید. https://www.uscis.gov/vaccination-status


اگر شما یک افغان استید که توسط ایالات متحده انتقال شده اید، چارت پایین را بررسی کنید که درباره مشخصات و مقتضیات طبی معلومات دریافت کنید.

اگر شما…
داخل ایالات متحده امریکا به اساس پرول بشر خواهانه شده اید و بعد طی مراحل تان در کمپ های نظامی صورت گرفته

شما معاینات و سکریننگ مهاجرتی و مدیکال چک آّپ خویشرا بعنوان یکی از پیش شرط های خویش تکمیل کرده اید که یا درج فورم I -693 و یا فورم SF-600 که جز راپور های طبی ویا کارت واکسیناسیون شما شده است

لطفا یکی کاپی آنرا بقسم ثبوت معاینات طبی و واکسین های دریافت شده نزد خویش نگهدارید.

اگر شما…
داخل ایالات متحده به اساس پرول بشر خواهانه شده اید و طی مراحل تان در کمپ های نظامی تکمیل نشده ویا صورت نگرفته است

شما باید تست توبرکلوز، و دریافت واکسین های ساری را که در شرایط پرول شما است انجام دهید.

اگر نیاز به کمک دریافت همچو کلینیک و یا کارمندان صحیه استید به ویب سایت مرکز کنترول امراض ساری CDC مراجعه کنید: https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/index.html

بعد از تکمیل نمودن این مقتضیات شما باید این معلومات و اسناد که صحت از دریافت واکسینها و مدیکال چک آپ شما میکند را به ویب سایت اداره USCIS ارایه دارید: https://www.uscis.gov/vaccination-status

اگر شما…
به عنوان یک مقیم دائم قانونی مشروط با مهر CBP که شما را به عنوان یک کلاس پذیرش CQ1، CQ2 یا CQ3 (COA)، در ایالات متحده پذیرفته شده اید.

بعد از رسیدن به داخل خاک امریکا، باید یک معاینات طبی مهاجرتی را ظرف 30 روز پس از پذیرش انجام دهید تا شرایط اقامت دائم خود را حذف کنید.

اگر هنوز نیاز به تکمیل معاینات طبی مهاجرتی در ایالات متحده را دارید، یک داکتر جراح مدنی که قابل پذیرش اداره USCIS باشد باید معاینه را انجام دهد. هنگامی که معاینه طبعی مهاجرت کامل شد، داکتر جراح مدنی نتایج را در فورم I-693، گزارش معاینات طبی رادرج جدول واکسیناسیون می کند. برای اطلاعات بیشتر در مورد معاینات طبی مهاجرت، به فورم I-693 و یافتن داکتر مهاجرتی به لینک داکترجراح مدنی. مراجعه کنید.

اگر شما معاینات طبی یا میدیکل چک آپ را (چه در خارج از ایالات متحده یا چه در داخل ایالات متحده) تکمیل کرده اید،شما باید شروط وضع شده بالای اقامت دایمی خود را برطرف سازید، اینکارو با یک ملاقات حضوری(اپاینتمت ) به منظور ارسال اسناد معاینات طبی خود به اداره USCIS با محل سکونت خویش با شماره های USCIS شماره (800-375-5283) و(800-767-1833)، دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا 8 بعد از ظهر وقت شرقی ایالات متحده بتماس شوید.

در ملاقات حضوری(اپاینتمت ) بعد از ارائه اسناد معاینات طبی شما، که ما بررسی و ارزیابی می کنیم که آیا اسناد شما با درنظرداشت نتایج صحی شما آیا قابل قبول است ویا خیر. اگر بر اساس دلایل مربوط به صحت شما تشخیص دهیم که شما اسناد شما قابل قبول است، شروط وضع شده بالای اقامت دائم شما را حذف خواهیم کرد. اگر بر اساس دلایل مربوط به سلامت تشخیص دهیم که شما غیرقابل پذیرش هستید، ممکن است با پر کردن فورم I-601، درخواست برای چشم پوشی از دلایل عدم پذیرش، واجد شرایط دریافت معافیت از عدم پذیرش شوید. پس از حذف شرایط اقامت دائم شما یا گرین کارت شما را به آدرسی که ثبت شده است پست می کنیم. اگر https://www.uscis.gov/i-601

اگر شما…
معاینات طبی کامل مهاجرت خود را در خارج از کشور دریافت کرده اید، و به عنوان یک مقیم دائم قانونی در ایالات متحده پذیرفته شده اید و ممکن است قبلاً گرین کارت خود نیز دریافت کرده باشید.

دیگر نیازی به تکمیل نمودن الزامات طبی اداره USCIS ندارید. اگر به شما دستور داده شده باشد، باید به پیروی از دستورالعمل های CDC ادامه دهید و هر گونه درمان مورد نیاز را از طریق بخش بهداشت پیگیری کنید.

آیا اگر من در ایالات متحده باشم، چندهمسری (چندین زنه بودن) مشکل ساز خواهد شد؟

تعدد زوجات، یک عمل مذهبی یا عرف تاریخی بعضی از کشورها است که به معنی داشتن بیش از یک همسر در عین زمان است. ازدواج های چند همسری طبق قوانین افغانستان قانونی است، اما در تمام ایالت های ایالات متحده غیرقانونی است. قانون ایالات متحده ازدواج چندهمسری را به رسمیت نمی شناسد. افراد نباید به چند همسری در ایالات متحده ادامه دهند.

بطور خلص، اولین همسر ازدواج شده در وضعیت چند همسری فقط برای مقاصد مهاجرت ازدواج قانونی از دیدگاه اداره ایالات متحده حساب میشود. اگر به یک ازدواج چندهمسری که قبل از آمدن به ایالات متحده در آن بودید ادامه دهید یا ازدواج چند همسری جدیدی را در ایالات متحده شروع کنید، ممکن است درخواست مهاجرت شما رد شود.

صغیر بدون همراه ( طفل بدون پدر و مادر که در امریکا مهاجر شده) چیست؟

کودک بدون همراه فردی زیر 18 سال است که وضعیت مهاجرت قانونی به ایالات متحده را ندارد و والدین یا ولی قانونی در ایالات متحده ندارد که بتواند مراقبت اعاشه و اباته وی را برآورده سازد.

برای کسب اطلاعات بیشتر، با شماره تلفن اداره اسکان پناهندگان (ORR) وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده برای کودکان بدون سرپناه و همراه و حامیان مالی: 7001-203-800، [email protected] تماس بگیرید.